خرید لباس جوکر احمدي‌نژادركورد‌دارمصاحبه بارسانه‌هاي خارجي‌‌

محمود احمدي‌نژاد در سال‌هاي تصدي پست رياست جمهوري حدود 61 بار با رسانه‌هاي خارجي گفت‌وگوي اختصاصي داشته كه 18 بار آن با رسانه‌هاي آمريكايي‌‌ بوده است.‌به گزارش فارس، محمود احمدي‌نژاد را قطعاً بايد ‌ركورددار مصاحبه با خبرنگاران و رسانه‌هاي خارجي در بين رؤساي جمهور ايران دانست كه البته اين اقدام او از جهت صدور انديشه‌ها و آرمان‌هاي ‌انقلاب ‌و همراه كردن افكار عمومي دنيا با انقلاب اسلامي از طريق ديپلماسي عمومي پسنديده است.وي ‌از زمان تصدي عالي‌ترين مقام اجرايي كشور تا به امروز حدود 61 مصاحبه با خبرنگاران و رسانه‌ها و خبرگزاري‌هاي بين‌المللي و خارجي انجام داده است كه از اين تعداد، ‌رسانه‌هاي آمريكايي با 18 مصاحبه بيشترين آمار را به خود اختصاص داده‌اند.احمدي‌نژاد همچنين با ‌رسانه‌هاي فرانسوي، ‌ژاپني و ‌قطري هر كدام 5 بار، ‌رسانه‌هاي انگليسي و ‌تركيه‌اي هر كدام 4 بار، ‌رسانه‌هاي آلماني 3 بار‌، ‌رسانه‌هاي اسپانيايي، ‌لبناني، عراقي و ‌روسيه‌اي هر كدام 2 بار و با رسانه‌هاي هلند، چين، عربستان، هند، الجزاير، ارمنستان، ايتاليا، دانمارك و امارات نيز ‌يك‌بار مصاحبه كرده است.‌يك بررسي آماري از مصاحبه‌هاي احمدي‌نژاد در ‌سال‌هاي مختلف‌ نشان مي‌دهد كه وي در سال 84 با 4 مصاحبه كمترين و در سال 86 با 20 مصاحبه بيشترين تعداد گفت‌وگو با خبرنگاران و رسانه‌هاي خارجي را داشته است.رئيس جمهور همچنين در سال‌هاي 85، 87 و 88 هر كدام 9 مرتبه و در سال 89 نيز تا‌كنون 10 بار با رسانه‌هاي خارجي مصاحبه كرده است.احمدي‌نژاد در نخستين سال رياست جمهوري خود فقط با رسانه‌هاي آمريكايي مصاحبه كرده است؛ «سي‌ان‌ان»، «تايم»، «نيوزويك» و «يواس‌اي‌ تودي».مجله «تايم» و شبكه تلويزيوني «سي‌بي‌اس» در بين رسانه‌هاي خارجي، با 3 مصاحبه، ‌بيشترين تعداد مصاحبه‌هاي اختصاصي با احمدي‌نژاد را به خود اختصاص داده‌اند كه “تايم ” يكبار در سال 84 و دو بار ‌به فاصله 3 ماه در سال 85 با رئيس جمهور اسلامي ايران مصاحبه كرده‌ و “سي‌بي‌اس ” نيز در سه سال متوالي 85، 86 و 87 با محمود احمدي‌نژاد مصاحبه اختصاصي داشته است.«اي‌بي‌اس» آمريكا ‌در رده بعدي قرار دارد كه خبرنگارانش 2 بار در سال 88 و به فاصله 8 ماه با احمدي‌نژاد به گفت‌وگوي اختصاصي نشسته‌اند. «ان‌بي‌سي» آمريكا نيز دو بار در سال‌هاي 88 و 89 با رئيس جمهور كشورمان مصاحبه كرده است.به گزارش فارس، در اين ميان اما توجه كمتري به رسانه‌ها و خبرنگاران داخلي شده است؛ به طوريكه احمدي‌نژاد در سال‌هاي گذشته از بين رسانه‌ها،‌ مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي‌ تنها ‌يكبار با خبرگزاري پانا (خبرگزاري دانش آموزي) و يكبار ‌با روزنامه ايران كه ارگان اطلاع‌رساني دولت است، مصاحبه اختصاصي كرده و ديگر مصاحبه‌هاي اختصاصي داخلي وي به صدا و سيما و گفت‌وگوهاي زنده تلويزيوني برمي‌گردد.ممكن است در خصوص اين گزارش چنين مطرح شود كه با وجود ‌نشست‌هاي خبري متعددي كه رئيس جمهور ‌دارد، ديگر نيازي به مصاحبه‌ اختصاصي با رسانه‌هاي د‌اخلي ‌نيست كه ‌بايد گفت ‌در اين نشست‌هاي خبري، خبرنگاران رسانه‌هايي كه احمدي‌نژاد 60 بار با آنها مصاحبه كرده‌اند نيز حضور دارند و سئوالات خود را از وي مي‌پرسند.از سوي ديگر، رسانه‌ها،‌ مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي همانند رسانه‌هاي خارجي سئوالات متعددي براي پرسش از ‌رئيس جمهور در نظر دارند كه ‌در نشست‌هاي خبري كه سهم هر خبرنگار يك يا دو سوال است، مجالي براي پرسيدن آن سئوالات متعدد نيست.