خرید لباس جوکر دادکان دوباره به سازمان تربیت بدنی پاسخ منفی داد !

 فردی که به رییس اسبق فدراسیون فوتبال نزدیک است و گه گاه پای درد و دل های استاد دانشگاه شهید بهشتی می نشیند خبر می دهد که دادکان چندی پیش با دعوت نامه سازمان تربیت بدنی مواجه شده است.به گزارش برنا، سازمان ورزش از دادکان خواسته است که او بطور مجدد بر روی صندلی فدراسیون فوتبال جلوس کند و به فوتبال کشور سر و سامان دهد. البته دادکان همانطور که در مصاحبه های اخیر خود بیان کرده به دلیل جو حاکم در فوتبال حاضر نیست تحت هر شرایطی به فوتبال کشور برگردد.دادکان در محفلی خصوصی گفته است که بازگشت به فضای فوتبال کشور به صلاحش نیست و به اعتبارش بخاطر حواشی و جریانات موجود در فوتبال خدشه وارد می کند.