خرید لباس جوکر نانوايي بازار در آتش سوخت

نشت گاز از شلنگ فر يک نانوايي سبب آتش گرفتن مغازه و مصدوميت دو کارگر اين نانوايي شد.به گزارش ايسنا، آتش‌نشانان ايستگاه 47، در ساعت 18 شب گذشته از طريق تماس شهروندي با سامانه 125 درجريان آتش سوزي در منطقه بازار قرار گرفتند.نصرالله‌نفر، فرمانده آتش‌نشانان در اين عمليات گفت: در اين آتش‌سوزي دو کارگر مغازه از ناحيه دست دچار سوختگي شدند که توسط نيروهاي اورژانس به مراکز درماني منتقل شدند.وي با بيان اينكه علت بروز اين آتش‌سوزي، نشت گاز از شلنگ فر بوده است، گفت: آتش‌نشانان با تجهيزات انفرادي کامل، يک رشته لوله آبدهي و دستگاه تنفسي، آتش‌سوزي را خاموش کردند.