خرید لباس جوکر هو شدن دايي و باقري و پرتاب شي به سمت كاشاني!

 
هنگامي كه كريم باقري همراه ساير بازيكنان پرسپوليس براي گرم كردن وارد زمين شد از سوي سكونشينان حاضر در ورزشگاه كه عمده آنها هواداران شهرداري تبريز بودند، هو شد. در اين بين علي دايي نيز بي نصيب نماند و هو شد. علي دايي هرگاه كنار زمين مي آمد هواداران عليه او شعار مي دادند.
به گزارش فارس، * حبيب كاشاني سرپرست باشگاه پرسپوليس كه قصد داشت به سمت جايگاه خبرنگاران برود تا بازي را تماشا كند مورد بي مهري هواداران قرار گرفت. آنها با سر دادن شعارهايي به وي توهين كردند اما كاشاني واكنشي به اين توهين ها نشان نداد. حتي يكي از تماشاگران شي را به سمت كاشاني پرتاب كرد كه به سينه او برخورد كرد اما سرپرست پرسپوليس عكس العملي نشان نداد و در جايگاه خبرنگاران قرار گرفت. زماني كه يكي از هواداران به سمت كاشاني شي را پرتاب كرد، ساير هواداران از اين رفتار استقبال نكردند و خواستار توقف پرتاب اشيا شدند.