خرید لباس جوکر 37 روستای زهک در معرض شن های روان

37 روستای شهرستان زهک بر اثر وزش طوفان های شدید در محاصره شن های روان قرار دارند. به گزارش واحد مرکزی خبر ، بخشدار مرکزی زهک گفت : از این تعداد روستا 10روستا کاملا وضع بحرانی دارند.کوهکن افزود : هنگام وقوع طوفان های سهمگین و هجوم شن های روان ، حجم ماسه های بادی تا ارتفاع 2متر و حتی سقف خانه های بعضی روستاییان می رسد .وی گفت : در 3 سال گذشته فقط 6 میلیارد تومان برای تثبیت شن های روان اختصاص یافته که فقط در زمینه های خاک برداری از سطح روستاها نهالکاری و مالچ پاشی هزینه شده است .کوهکن این میزان اعتبار را ناکافی دانست و گفت : برای مهار قطعی این بحران بیش از 13 میلیارد و 800میلیون تومان اعتبار نیاز است .